Поиск авторов по алфавиту

Историко-филологический указатель к 4-й части соч. Платона

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

к 4-й части соч. Платона.

 

Ἄβατος ψυχἡ, стр. 50.

Ἀγάλματα—24.

Агатон — 122. 145. 146. 131; произносит речь—132.

Агезилай—347.

Агнец—23.

Агрея или Агра—21.

Ἀγρικῷ σοφίᾳ χρῆσθαι—22.

Адвокаты—433.

Адрастея—59.

Адраст медоустый—98.

Ἀεί ποτε—424.

Академия—237.

Ἀκμή—23.

Акумен—17.

Акусилай—157.

Алкеста—101.

Алкивиад — 124, произносит речь — 139. 145.

Алтарь Весты—55.

Амазонки—338.

Лимон—338.

Амфилит—406.

Ἀμφί τινα—279.

Ἄν вместо ἐάν—282.

Анаксагор—100. 422.

Ананка—184.

Ἀναπεμπάσασθαι—263.

Андрогины—176.

Ἄνθρωπος без члена—97.

Ἀνυποδησία философов—1 46. Анталкидский мир—349.

Антифон—332. 98.

Ἀπο—по причине—24.

Аподлодор—121 сл.

Ἀποτελούμενα—461.

Ἄρδειν—ПО.

Ареопаг—22.

Аристогитон—165.

Аристодем—120. 140.

Аристократия—336.

Аристофан—122, произносит речь— 129. 153, друг Диониса и Афродиты—156.

Архелай—405.

Архин—329.

Аспазия—331.

Ἄστυ—399.

Астрономия—173.

Ἄτεχνος или ἄλογος τριβή—83. 93. Афродита небесная и земная—169. Ахиллес и Патрокл относительно к возрасту—160 сл.

Αὐτόглавное—238.

Бессмертие животных и бессмертие человека — 203, безусловное и относительное—54.

Блуждать в преисподней—75.

Бог сам внушает отвагу героям— 159.

Болезнь глаз сообщается чрез зрение—73.

Борей—21.

Бразид—221.

464

 

 

Белые кони—70.

Вакис—405.

Вакханки—68.

Βαπτίζεσθαι—153.

Βασιλικόν и ἡγεμονικόν—68.

Вздернутый нос—70.

Влияние солнца, земли и луны на образование полов—176.

Возношение в мир мыслимый идеями ума—58.

Война против Кадиеян—338, против Аргивян— 338, против Персов — 339, против Лакедемонян— 343, пелопонезская—343, сицилийская—344, элеввинская— 346.

Воспитание юношества у Лакедемонян —283.

Βρεντίεσθαι—221.

Высота мыслей—99.

Ганимед—72.

Гармония Гераклитова, см. Гераклитова гармония.

Γελοῖος имеет дв. знач.—174.

Γένεσις собств. им.—157.

Гении—195.

Гений Сократа—412.

Γενναῖα θρέμματα— 84.

Гераклитова гармония — 171, παλίντονος ἁρμονία—253, мнение об относительности явлений—291.

Главкон—146.

Глагол в единств. числ. с именами множественного—173.

Γλυχύς—290.

Γνῶσθι σεαυτόν—22.

Голова Горгоны—188.

Горгиас—280.

Движение— 50.

Двойств. число в глаголах—135.

Две части мира—55.

Двенадцать богов—55.

Девять архонтов—31.

Дедаловы статуи—372.

Δαίμονες—злые духи— 263.

Δαιμόνιον— 44.

Δὴ в смысле ироническом—148. 340.

Дилемма в заключении Иона—386. Δημιουργός—369.

Δεινός—50.

Дионисий грамматист—422.

Дион оратор—329.

Диотима—193.

Доброе и прекрасное—то же—192. Додонский дуб—108.

Δόξα и ἐπιστήμη—194.

Домирное существование душ—55 сл., 67.

Дромы—17.

Душевное бременение—203. Действенность слова—99.

Деление на части—92.

Ἐάν εἴπω οὔτωσι—209.

Евмолп— 338.

Εἰ μὴ αδικώ γε—333.

Εἵδος—61.

Εἰς ἄνδρας τελεῖν—354.

Εἰς καλόν ἤκεις—150.

Ἐιςηγεῖσθαι, συμβουλέυειν— 154.

Ἐκ τοῦ παραχρήμα противоп. λέγειν τι βουλευσάμενον—168.

Ἔν καὶ πολλά— 92.

Ἐν τοῖς прибавл. к прев. степ.—156. Ἐνδεής в значении предлежательн. подлежат.—262.

Ἐξ ὑπογυίου γενέσθαι—330.

Ἐπὶ θύρας ἰέναι— 50.

Епидавр— 366.

Επειδή с неоконч.—149.

Ἐπειτα, част. заключительная,—163. Ἐπηλυς—3?5.

Ἐργον ποιῆσθαι—27.

Ἐρεῖν с предлог, ἐπὶ— 329.

Ἐομαίον—215.

Ἐῥρομένως ῥωσθεῖσα (επιθυμία)— 37. Ἐρ&ιτικός—59.

Έταιρίστριαι—179.

Ἐτερον—худое—259.

Εὐῆθης— 45.

Женщины в Афинах—163.

Животное смертное и бессмертное—53.

Закон — обычай—179.

Зенон элейский— 85.

465

 

 

Ζεύς φίλιος—30.

Значение собств. имен—47.

Ивиковы журавли—44.

Ивик—44.

Игра в чет и нечет— 241.

Идея—52.

Идол— 73.

Исступление—48—62.

Илисс—21.

Илифия—200.

Именит. пад. вместо зват.—145. 278.

Ἠμεῖν вместо πρὸς ἡμᾶς. 366.

Инициаты—63.

Инопид—422.

Иппарх (диалог) — сочинение подложное — 437; догадка о его писателе — 438; его идея—438.

Иппарх принес в Афины сочинения Омира—445.

Иппиас больший (диалог) — характеристика собеседников — 269; содержание—269—277.

Иппиас — 58; его лнчность — 267. 269. 285. 289.

Иппократово определение природы тела —100.

Иппократовы правила—170.

Иппотал—237.

Ира, или Юнона,—68.

Иродик мегарскиЙ—19.

Искусства благородные и низкие—427.

Исократ—115.

Истинно сущее—57.

Ιδιώται—404.

Ίδιῶτης—прозаик—79; противопол. τῷ ποιητῇ—157.

Ἰδιολογεῖσθαι—398.

Ἰεροποιός—243.

Ἰμερος от ἰέναι, μέρη и ρεῖν—65.

Иония основана сыновьями Кодра—385.

Ион (диалог); намерение писателя — 359 сд. части диалога и цель его—362, время написания—363 сл.

Ионяне любили слушать рапсодистов— 366.

Калликрата 408.

Каллиопа—81.

Κάλλος τῶν ὸνομάτων—93.

Καλοὶ κἀγαθοί—401.

Καλὸν ὄνομα— 401.

Καλός—278.

Κατὰ κράτος—неплатоническое — 438.

Κατασχόμενος или κατεχόμενος—49.

Кевис—43.

Καὶ δη καὶ μάλιστα—367.

Καὶ μήν—145.

Καὶ после слова, пред которым должно бы стоять—155.

Керамик—344. 398.

Клеовул линдский—90.

Κινεῖν от κιέω или κίεω—51.

Клитофон (диалог), вопрос о его полноте или неполноте, подлинности или неподлинности—455 сл.

Клятва в любви—166.

Конон—350.

Конн—332.

Κόραι—24.

Кориванты—374.

Коракс—94.

Короткая шея—70.

Корыстолюбие— 433. 439. 442.

Котлл—211.

Круговращение неба—57.

Ктизипп—237.

Кузнечики—символы говорливости — 79, питаются росою—80, кладут яйца178.

Купон человека—178.

Лакедемоняне — 286, запретили Мантинейцам возвращаться в их город —181.

Лампр—332.

Лигии (музы)—34.

Лигурийцы—34.

Лизис (диалог), его форма—227, тепа —228, содержание—228—231, постепенное восхождение к идее дружбы— 281 сл., количество и качество беседующих лиц— 232, метода — 233, цель—234, время написания— 235.

Лизис—238.

466

 

 

Лизиас—17, его речь—25.

Ликей—237.

Линнейский театр—152.

Λειποταξία—159.

Логографы—76.

Логодедалы—94.

Λόγος ψιλός — 338.

Магнит—373.

Μακρὸν—261.

Μανικός—147.

Μαντική ἔνθεον — 48, производится от μανικἡ—49.

Марафонская битва—340.

Марсиас—213.

Матросы у Греков—46.

Μεγάλα ἀσκλήπεια — 366.

Менексен—238. 329,

Менексен (диалог)—310, предмет его —321, характер —322, направление — 324. Форма — 325, цель — 326, подлинность— 327.

Месть у язычников—дело человека мужественного —158.

Μεταβάλλείν τι и μεταλαμβάνείν τι—41

Μεταξὺ τῶν λόγων—23.

Методы познания—91.

Μη после себя принимает οὐ—250. Митродор лампсакский—367.

Мир мыслимый и чувственный—55. Мнение приобретенное—36. Морихиас—18.

Мудрецы—софисты — 81, удалялись от дел гражданских—279.

Музыка и гимнастика—423.

Μούσια τῶν λόγων—95.

Μυθολογεῖν, διαλέγεσθαι—111.

Μύθος—35.

Μῶν принимает μή—244.

Наклонения звезд—423.

Начало зла—54.

Небо, по представлению Платона—57.

Нестор—84.

Νόμος χατεσθηκός=ἄγραφος—26; см. Закон.

Νοσεῖν—201.

Nυμφόληπτος —37.

Ξεναγούμενος—24.

Обычай ходить босиком—21, украшать головы венками—209, разуваться для возлежания—210.

Οἶ вместо ποῖ—149.

Οἰωνιστική производ. от οἴησις, νοῦς и

ἱστορία— 49.

Олимп музыкант—372.

Омириды или омиристы—368. 66.

Ὁμοιος—147.

Ὁμοιοτέλευσις —168.

Описание коней, как символов души— 69.

Ораторы избираются народом — 329, льстят народу—19.

Орифія—21.

Θρθοέπεια—95.

Орлиный нос—69.

Ὅροι—281.

Орфей—373.

Ὁρχεῖσθαι—333, ἀποδύντα ὀρχεῖσθαι—333.

Ὅς вместо οἶος—47.

Острова блаженных—160.

Ὅτι пред различными наклонениями— 341.

Οὔκουν γε—78.

Οὔτω, употребл. δεικτικῶς—154. 161. Павзаний—122, произносит речь—126. 152. 161. 164.

Павзаниева пауза—168.

Паламид—84.

Память—202.

Панафинеи—367.

Панегиристы—320.

Панопсов ручей — 237.

Παρά τίνος ἀφικνεῖσθαι— 408.

Парийцы—348.

Парка—200.

Парменидова феогония—184.

Πᾶσα ἡ ψυχή и πᾶσα ψυχή—53.

Педагоги у Греков—264.

Παιδεραστία—4—6.

Παῖδες ἀνθρωπίνοι—205.

Παιδία καὶ τροφή—334.

Пелей и Теламон—405.

Пения (бедность)—196.

Пентатл—428 сл.

467

 

 

Первый человек родился из земли — 336.

Периандр коринфский—405.

Периодическое рождение души—89.

Период существования мира— 60.

Пизистрат—444 сл.

Пир (диалог)—119; форма его—120— 124, характеристика говорящих лиц —120, содержание — 124—141, цель его—141, сравнение его с Федром— 142.

Письменность относительно к памятованию—107, не всегда полезна—108.

ΙΙοὶ δή καὶ πόθεν—17.

ΙΙοιεῖν противоп. συγγράφειν—239 сл.

ΙΙοίησις ψιλή—114$ κατὰ μουσικήν—186.

Ποικίλος—164.

Ποιῶν вместо πεποίηκας—150.

Побуждения к добру—158.

Победа—при Платее—342, — при аргинузских островах—345.

Поговорки: οὐ πόλεμόν γε ἀγγέλλεις — 43; βάλλ εἰς μακαρίαν—297; ἀτριβῆ τὴν τραχήλην ἔχειν—423.

Подобное движется подобным—251.

Подражание Богу—58.

Πολέμαρχος—353.

Полос—95.

Πολυπλοκώτερον θήριον—23.

Поминовение по умершим воинам — 319.

Порицание умерших было преступлением—280.

Портик Зевса Элевферия—398.

Пор (богач)—196.

Пословицы: ἀνιέναс εἰς τὰς ὁμοίας λαβάς—33, θρέμματά τε καὶ ἐπιτηδεύματα — 40; ἦλιξ ἤλικα τέρπε, γέρων δέ τε τέρπε γέροντα—40; ὀστράκου περιστροφή—41; γλυκὺς ἄγκωνπερὶ ὄνου σκιᾶς—82; τὸ τοῦ λύκου εἰπεῖν—103, Αδωνίδος κῆποι—109; ὔδατι γράφειν—110; κοινά τὰ τῶν φίλων— 116, 242; αὐτόμαθοι δ ἀγαθοὶ δειλῶν ἐπὶ δαῖτας ἴασι —148; βαλῶν γε οἴει ἐκφεύξεσθαι —174; ὥσπερ οἱ τὰ ὤα ταῖς θριξὶ δεαιροῦντες—177; οἶνος καὶ ἀλήθεια

— 216; πρίν τι κακὸν παθέειν, ῥεχθέν δέ τε νήπιος ἔγνω — 222; γραῶν ὔθλος—240; ζῶμεν οὐχ ὡς θἐλομεν, ἀλλὡς δυνάμεθα— 310; μηδὲν ἄγαν—352; συμβουλή ἱερὸν χρῆμα—400.

Постепенное перехождение от истины к лжи—86.

Потидея—219.

Похвала соли—155.

Поэтическое воодушевление и философское созерцание—373.

Ποᾶγμα—287.

Правильные мнения—194.

Прилагат. вместо наречия—?81.

Προδιδάσκειν—294.

Продик—94. 210.

Происхождение высоко ценилось у Греков—334.

Происхождение человеческого рода — 56.

Προςαγορεύειν, ὀνομάζειν— 401.

Протагор—280.

Профильные изображения—181.

Πτέρος—67.

Πού за частицею γέ—252, прежде своего глагола—77.

Пустословие и верхоглядство о природе—99.

Райские удовольствия—88.

Различие душ—67 сл.

Рассказ о пире—144, как он совершался—152.

Рассказ Продика об Иракле—155.

Рапсодии—ИЗ.

Рапсодисты одевались в разноцветные платья—376.

Ῥητόν, ἄῤῥητον—314.

Роды поэтических произведений—374.

Сады Адониса—108.

Саннион—414.

Сатировские и силеновские драмы—223.

Свобода избрания жизни—61.

Сивилла—406.

Силены в мастерских—212.

Символическое изображение души-52.

Симмиас - 43.

Сирены- 80.

468

 

 

Сладкий рукав Нила—76.

Словесные искусства Нестора и Одиссея —84.

Σκηπτόμενος—210.

Содержание перепелов—248.

Сократ—123, произносит речь—133, пролог ее—133, первая часть—135, вторая часть—136, знаток предметов эротических 18,156, силенообразен—212.

Солон постановил читать Омира-445.

Соперники (диалог), его заглавие, подложность, части—419; недостатки и погрешности в его содержании—420.

Софисты—βασιλήες δωροφάγοι—93. Сочинения учительные—113.

Сражение при Делии — 220, при Эгос-Потамосе—346.

Στατερὰ от στατεύειν—43.

Статуя Зевса—32.

Степени жизни—60.

Степени знания—205.

Стизимврот фасийский—367.

Стизихор имерейский—46.

Στρέφεσθαι—34.

Судопроизводство и справедливость — 431.

Сухой пот—39.

Σύγγραμμα—7 8.

Σύμβολον—179.

Σῶμα от σῆμα—63.

Τά ἤττω κρείττω ποιεῖν—455.

Тамир цитрист—373.

Τά νῦν—366.

Ταῦτα вместо διὰ ταῦτα—148.

Ταφὰς ποιεῖν и θάπτειν—329.

Τέκτων и ἀρχιτέκτων—427.

Терминология риторов—94. 95.

Теут—106.

Тизиас—94.

Тинних—375.

Τὸν εαυτόν—77.

Тразилл—414.

Тразимах киликийский— 95.

Τραχηλιζόμενος—423.

Три олимпийских сражения—74.

Украшения при жертвоприношениях- 241.

Улисс—84.

Умеренные труды улучшают тело— 426.

Урания—81.

Фалера—145.

Фаносфен—385.

Фармакея—22.

Федр (диалог), вступление—3.4, содержание— 6—14; время его написания — 14. 16.

Федр, его характеристика— 3, его речь —124. 153. 155. 156.

Φεύγειν φυγῇ—184.

Философия τὰ ἑαυτοῦ παιδικά—61.

Философия по понятию Цавзания—165.

Философия В смысле образованности ума—328.

Философия—μεγίστη μουσική—59.

Φιλοσοφία и φίλογυμναστία—425.

Философствовать без хитрости—61.

Философствует кто?—256.

Философ—начало имени—114.

Философы истолкователи мифов—22.

Φοιτὸς или φοιτάλιος—67.

Φορτικόν πρᾶγμα—33.

Φυτά—398.

Характер красноречия софистического —81.

Хармид, сын Главкона,—222.

Хоревты или хористы—146. 377.

Χρήσιμον, см. διφέλιμον.

Ψυχτῆρ—211.

Царь в афинской форме правления—337.

Цель человеческой жизни—105.

Чувственное по прототипам мыслимого—63.

Эврипидова Меланиппа—154.

Эвтидем, сын Диоклея,—222.

Эгист—404.

Экспедиция в Сицилию—416, против Кипра—342.

Эмпедокл—169.

Эпей ваятель—372.

Эпикрат—18.

469

 

 

Эриксимах—222, его речь—153. 169.

Эрмиады или эрмы—446

Эросов два—162. 169.

Эрос не имеет родителей —157, его рождение—196.

Эрос в сердце—190.

Эрос всенародный—172.

Эфебы—328. 354.

Эфиалт и Отос или От—177.

Фамус—107.

Феаг (диалог), подложность его—389, содержание—390, ложный взгляд писателя на Сократова гения—391, недостаток связности и естественности

—392, язык диалога—394, его древность—395, догадка о его писателе — 395.

Θεηλάτοι καὶ οὐρανοπετεῖς δαίμονες—53.

Феодор византийский—93.

Фессалийские лошади и наездники—283.

Θρύπτεσθαι—20.

Ὑπακρος—428.

Ὑπάρχειν—189.

Ὑπό τι—45.

Ὑποδιδάσκαλοι—377.

Ὥπως с будущ. изъяв. наклонения—150.

Ὡς усиливающее—23.

Ὠφένιμον καὶ χρήσιμον—305.

470


Страница сгенерирована за 0.2 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.