Поиск авторов по алфавиту

Автор:Кирилл Лукарис, патриарх Константинопольский

Кирилл Лукарис, патр. Грамота о причтении к лику святых Иоанна Критского и 98-ми его соподвижников

VI.

ГРАМОТА ТОГО ЖЕ ПАТРИАРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО КИРИЛЛА ЛУКАРИСА

о причтенш к лику святых Иоанна Критского и 98-ми его conoдвижнинов, от 29-го Апреля 1632-го года

 

Грамота приложена тс службе преп. Иоанну с соподвижниками, которой мы имеем два издания: Εν Ερμουπολει Συρου, 1857, и Εν Αθηναις, 1877 (во втором издании как одна из служб сборника последних).

 

ΣΥГГIΛIОN

τῆς μεγάλης τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας ἑπικυροῦν τὴν κατ ἔτος πανήγυριν τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ ἐρημίτου καὶ τῶν συνασκητῶν αὐτοῦ ἐννενὴκοντα ὀκτὼ τῶν ἑν τῇ Κρήτῃ λαμψάντων.

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κονσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης, καὶ οἰκουμενικός πατριάρχης.

Ἄρῖστα καὶ ἐσκεμμένη, ὡς ἐχρῆν, διανοίᾳ οἱ ἐγγυτέρω τοῦ Χριστοῦ Πατέρες παντὶ τῷ τῆς Ἐκκλησίας παρεδωκαν πληρώματί τοὺς ὁπωσποτοῦν ἑναρέτως το ζην διὰ τὴν πάντων ζωήν, τὸν Χριστόν, διανύσαντας, καὶ τὴν ἀρετὴν τῷ θανάτῳ σφραγίσαντας, φθάσαντάς τε δικαίας τελευτήσεως, κατὰ τὸ λόγιον, μετὰ τὴν ἐνθένδε τούτων μετάστασιν, ὕμνοις τιμᾶσθαι καὶ ἐτησίοις πανηγύρεσιν. Ἀρχαῖον γὰρ τοί τὸ ἔθος καὶ ἀνέκαθεν αὐτοῖς παραδεδομένον ἐνόμισαν, ναί μὴν καὶ δίκαιον, καὶ ὅσον οἶόν τε κοινωφελές. Τὴν τε γὰρ Ἰακὼβ τελευτὴν μακρῷ τῷ πένθει πᾶσα ἡ Αἴγυπτος ἐτιμησεν ὡς καὶ στήλην γενέσθαι τοῖς Χαναναίοις τὴν Ἀτὰδ ἅλωνα, οὗ ταῦτα ἐγίγνετο. Καὶ τὸν Μωϋςῆ δὲ, ὃν πολλάκις ζῶντα παρώξυναν οἱ ἑξ Ἰσραήλ, τελευτήσαντα ἐτίμησαν, καὶ τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ αἳ δι’ αὐτοῦ ἑγεγόνεισαν, μνείαν καθ’ ἑκάστην ποιούμενοι, αὐτόν τε δι’ εὐφήμου μνήμης ἄγουσι, καὶ ἐπαχθώς πρὸς τοὺς παροξύνοντας δοκοῦσι φέρεσθαι. Τὸν τε Σαμουὴλ, ὅν περιόντα ἀπεστράφησαν, θανόντα οὐ μόνον κοπετοῖς ἐνεκωμίασαν, ἀλλὰ καὶ Σαοὺλ ἐκζητήσας ὁ βασιλεὺς, καὶ δια τῆς ἐγγαστριμύθου εὑρὼν ἐπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τήν

390

 

 

γῆν καὶ προσεκόνησεν αὐτῷ. Εἰ γὰρ ἑναντίον Κυρίου ὁ τῶν Ὁσίων αὐτοῦ θάνατος τίμιος δείκνυται, πῶς o δεινὸν καὶ ἐκτόπως ἄτοπον μὴ καὶ τοῖς ἀνθρῶποις τιμᾶσθαι τελευτὰς Οσίας; ἐχει τε γὰρ παρὰ ταῦτα τὸ τοιοῦτον τῆς πρὸς τὸν κοινὸν ἡμῶν Δεσπότην εὐνοίας ἀπόδειξιν, ὥς που φιλοσοφῶν ὁ ἱεροφάντης ἀπεφὴνατο, ἡ παροῦσιν ἑπίδοσιν ἡ ἀπόῦσι πρόσκλησιν ἀπεργάζεσθαι εἴωθεν, ὡς τὸ τῶν ἐπαίνων χρῆμα καὶ ταῦτα τῶν καθ’ ἡμᾶς ἱερῶν ῦμνων, δι’ ὡν τοὺς ἀγῶνας τῶν δικαίων ἀνδρῶν τιμῶντες τῷ Θεῷ τὰς εὐχαριστίας ἀπονέμωμεν. ἐξ οὐ πᾶσα ἀρετὴ τοῖς ἀνθρώποις χορηγείται· καὶ γε χρέος ἐπωφελέστατον, τοῦτο αὐτὸ τῷ Θεολόγῳ Γρηγορίῳ νενόμισται τοῖς γὰρ τοῦ λόγου γνησίοις θεραπευταῖς, τί ἄν καὶ μᾶλλον ἐποφείλεσθαι δόξειε παρὰ τὸν λόγον αὐτὸν; καὶ τίς ἐκφράσαι ἱκανῶς δυνὴσαιτο; μεσίτας γὰρ αὐτοὺς πρὸς τὸν μόνον εἰρηνάρχην καὶ ἀρχιμεσίτην προβάλλοντες, πᾶν, ὅ ἐὰν αἰτώμεθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου δι’ αὐτῶν λαμβάνομεν τὰς τε τοῦ βίου ἐπηρείας, καὶ τὰς καθ’ ἡμῶν δικαίας τοῦ Θεοῦ ἀπειλὰς ἐκκλίνομεν. Ἔνθεν τοι καὶ τὸ τῆς ἐκλογής σκεῦος Ῥωμαίοις τε καὶ Ἐφεσίοις, καὶ πᾶσι σχεδόν, πρὸς οὓς ἐπιστέλλων ἦν, καὶ ἀρχέτυπον εὐσεβείας ἐγνωρίζετο, μετὰ παρακλήσεως ἐντέλλεται, συναγωνίσασθαι οἱ ἐν ταῖς προσευχαῦς ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς τὸν Θεὸν δι’ ποιῆσαι προὺτίθετο· καὶ ἐκτενἡς προσευχὴ ἐγίγνετο ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τοῦ πρῶτον τὸν τῆς  Ἐκκλησίας καταβαλόντος θεμέλιον Πέτρου, οἰκοῦντος τὸ δεσμωτήριον, καὶ οἱ ὑἱοὶ Ἰσραὴλ τὰς τοῦ Σαμουὴλ πρὸς Θεὸν ἐντεύξεις προβαλλόμενοι, ἐκ χειρὸς ἀλλοφύλων σωθῆναι ἤλπιζον, κα τί δεῖ πλεῖον; αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἀκούουσι λέγοντος πρὸς τοὺς τοῦ Ἰὼβ φίλους, λαβόντας θύματα πρὸς τὸν θεράποντα αὐτοῦ Ἰὼβ πορευθἡναι, ἵνα ὑπὲρ αὐτῶν τὴν ὁλοκάρπωσιν ποιήσηται, καὶ προσεύξηται αὐτὸς ὑπὲρ αὐτῶν, ὡς ἀπολέσας αὐτοὺς μὴ τοῦ Ἰὼβ μεσιτεύσαντος. Ὑποσχεθέντος τε τῷ Ἀβραάμ τὴν ἐπανατεινομένην τοῖς Σοδόμοις ἀνῆσαι μάστιγα, εἰ δέκα μόνους δικαίους ἄνδρας ἐκεῖσε εὐρήσειεν, ἀπείρων τε οὐ μόνον κινδύνων ἐρρὑσθησαν, ἀλλὰ καὶ χαρισμάτων οἱ ἐξ Ἰσραὴλ ἀπὴλαυσαν, διὰ Ἀβραάμ τὸν τῷ Θεῷ ἠγαπημένον καὶ Ἱσαὰκ τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καὶ Ἰσραὴλ τὸν "Αγιον αὐτοῦ, καὶ διὰ Δαβὶδ τὸν αὐτῷ εὐαρεστήσαντα.

Οὐχ ἧττον τῶν ἐκείνοις κατορθουμένων, ἢ τῆς  πρὸς αὐτοὺς ἐπαγγελίας μεμνημένου τοῦ Κυρίου. Καὶ τοι γὰρ ἐνθένδε ἀπηλλάρησαν, ἀλλὰ γε τῷ Θεῷ ζῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα, ᾗ φασι τὰ ἱερὰ λόγια, καθὸ καὶ ὀ Θεὸς Θεὸς τῶν Πατέρων ἀκουει, οὐχ ὡς νεκρῶν, ἀλλ’ ὡς ζώντων Θεὸς καὶ ὢν καὶ καλούμενος. Διὸ καίτοι νεκροὶ τοῖς σώμασιν, ὡς ζὡντες πάντως ἐνεργοῦσι, καθά καὶ ὁ τοῦ Ἐλισσαίου νεκρὸς ἐν τοῖς ξηροῖς ὀστέοις οὗ ἥψατο. αἵ τε τούτων καρτερίαι καὶ τὰ κατορθώματα παρὰ τῷ Θεῷ οὐ γεγηράκασι, παρ’ ᾦ τό, τε παρεληλυθὸς καὶ τὸ μέλλον ἐνέστηκεν ἀλλὰ νεοθαλῆ ὡς ἐλαιὡν θάλλουσι νεόφυτα, οὐ μόνον αὐτοῖς τὸν τῆς  δικαιοσύνης ἀπαιτοῦντα στέφανον ὃν ἀποδώσει Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμερα ὁ δίκαιος Κριτὴς, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν, τοῖς ταῦτα ἀνθ' ἱκετηρίας προβαλλομἐνοις ἱλασμόν καὶ ἁμαρτημάτων ἄφεσιν, ὡς ἄλλον τρόπον τὸ τοῦ Ἄβελ αἶμα κατ’ αὐτῶν ἐκχἐαντος ἄμυναν Ταὑτης οὖν καὶ ἡμεῖς τῆς  ὠφελείας μὴ ἀπολειφθῆναι σπουδάζοντες, τοῖς τῶν πρὸ

391

 

 

ἡμῶν Πατέρων ἕπεσθαι, ὡς οἶόν τε, προθυμούμεθα ἴχνεσιν. Ἐπειδὴ πολλῷ πρότερον, ἢ ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς χρόνοις, ἐν τῇ εὑνομουμένη τῶν πόλεων Κρήτη, ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἐρημίτης ἀσκήσει διέλαμψε καὶ οἱ συνασκηταὶ αὐτοῦ ἐννενήκοντα ὁκτὼ τὸν ἀριθμόν, τὸν ἴσον ζῆλον καὶ πολιτείαν ὁμοῦ συνεφώνησαν, ὧν ὁ Κύριος τὸν βίον ὑπὲρ πᾶσαν δεξὰμενος ὁλοκάρπωσιν, θαύμασιν ἐξαισιοις ἐδόξασε, κρήνην τινα ἄφθονον, ἢ ποταμὸν εἰπεῖν ἀείῤῥοον τῶν δωρεῶν, τὸν ἐκείνων ἀναδείξας σηκὸν, καὶ διασώζων ἐκάστοτε κατὰ τε γῆν καὶ θάλατταν, τοὺς δι’ αὐτῶν τὰς αἰτήσεις ποιουμένους ἐκ πίστεως· συνηγμένοι ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι πάντες οἱ παρευρεθέντες Ἀρχιερεῖς καὶ ἐπικαλεσάμενοι τὸν μεθ’ ἡμῶν εἶναι πάσας τὰς ἡμέρας ἐπαγγειλάμενον, ἀποφαίνόμεθα ἑορταῖς ἐτησίοις καὶ ἱεροῖς ὕμνοις τούτους πανηγυρίζεσῦαι, καὶ ταῖς τῶν λοιπῶν Ὁσίων ἀγέλαις συναριθμεῖσθαι ἔν τε τῇ περιφήμῳ νήσῳ τῆς Κρήτης, ἣν καὶ ἱερὰν παλαίστραν ἐστήσαντο, καὶ ἑν ταῖς κατὰ πᾶσαν τὴν Οἰκουμένην ἁγίαις Ἐκκλησίαις. Δεινὸν γὰρ καὶ ἐπιεικῶς ἄτοπον, τὸν μὲν Θεὸν αὐτοὺς ὡς Ἀγίους θαυμαστῶσαι πάντων ἐνώπιον, ἡμῶν δὲ τῆς τούτων μὴ καταπολαύειν τιμῆς, ἀλλὰ καὶ ζημιοῦσθαι τὴν ἀπὸ ταύτης ὠφέλειαν, τούτων μάλιστα προσίιχιῶν δεομένους. Πάντες οὖν ἀναμφιβόλως καὶ μετὰ θερμῆς τῆς πίστεως τοὺς ἄνδρας ταῖς κατ’ ἔτος πανηγύρεσι τιμῶντες, μιμεῖοθέ τὴν εὐσέβειαν, καὶ πρὸς τὸν Κύριον μεσίτας προβαλλόμενοι, καὶ ἀντιλαμβάνοντες τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα καὶ ζωήν τὴν αἰώνιον ἤς καὶ ὴμεῖς ἑπιτύχοιμεν διὰ τε τῶν θεοπειθῶν εὐχῶν τοῦ δε τοῦ Ἁγίου καὶ τῶν συν αὐτῷ συνεκλαμψάντων Ὁσίων ἀνδρῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

ᾳχλβ' Ἀπριλίου κθ’.

† Ὁ Καισαρείας Ἐπιφάνιος.

† Ὁ Λαρίσσης Γρηγόριος.

† Ὁ Φιλίππων καὶ Δράμας Ἀβέρκιος.

Νικομηδείας Νεόφυτος,

† Ὁ Ξάνθης Σαμουήλ,

† Ὁ Χαλκηδόνος Νεκτάριος,

† Ὁ Βερρίας Κύριλλος,

† Ὁ Κυζίκου Παρθένιος.

† Ὁ Αῒνου Παρθένιος.

† Ὁ Μεσηβρίας Ἀκάκίος,

† Ὁ ’Ραιδεστοῦ καὶ Πανίου Θεοφάνης,

† Ὁ Ἐφέσου Μελέτιος.

† Ὁ Σερρών Διονύσιος,

† Ὁ Ἀγκύρας Λαυρέντιος,

† Ὁ Γόνου καὶ Χώρας Ἰωαννίκιος.

† Ὁ Συλληβρίας Παρθένιος.

† Ὁ Ἐλασσῶνος Ἰωάσαφ.

† Ὁ Θεσσαλονίκης Ἀθανάσιος,

† Ὁ Βυζίης Δαμασκηνός,

† Ὁ Ἀδριανουπόλεως Παρθένιος.

† Ὁ Ν. Πατρῶν Νεόφυτος.

392

 

 

Перевод.

Грамота 1) великой Христовой церкви, утверждающая ежегодное празднование преподобным и богоносным отцам нашим Иоанну пустыннику и девяносто восьми соподвижникам его, в Крите воссиявшим.

Кирилл, милостию Божиею архиепископ Константинополя, нового Рима, и вселенский патриарх.

Прекрасно и с мудрым, как подобало, рассуждением ближайшие ко Христу отцы предали всему обществу церкви, чтобы те, кои когда-либо совершили добродетельно жизнь для Жизни всех—Христа и запечатлели добродетель смертью, достигши, по (священному) изречению, праведной кончины (Псал. 115, 6, ср. Притч. 24, 14), после переселения их отсюда были почитаемы песнопениями и ежегодными празднествами. Ибо они считали этот обычай древним и от издавна им преданным, а вместе и справедливым ы крайне общеполезным. Так, кончину Иакова весь Египет почтил продолжительным плачем, так что даже памятником стало для Хананеев гумно Атадово, на котором это происходило (Быт. 50, 10). И Моисея, которого при жизни часто прогневляли сыны Израиля, по кончине почтили и, каждый день творя память о великих делах Божиих, которые чрез него совершились, его самого содержат и славной памяти и почитают должным с негодованием относиться к прогневлявшим его (своим предкам;. Так и Самуила, которого при жизни отвращались, не только прославили плачами, но и искавший (его) и нашедший при помощи волшебницы царь Саул пал пред лицом его на землю и поклонился ему. И если пред Господом смерть преподобных его является честною (Псал. 115, 6): то не ужасно ли и не верх ли безумия людям не чтить святые кончины? А кроме того, эхо (почитание кончин святых; служит выражением благодарности нишей к общему нашему Владыке, как, яегде философствуя, высказал священнонаставник, что присутствующим воздаяние, а отсутствующих призывание он обык совершать как дело хвалений и что теми нашими священными песнопениями, посредством коих чтим

1) Συγγ λιον (σιγγίλιον), как теперь принято у Греков, а правильнее— σιγίλλιον, из латинского sigillum—печать и означает грамоту, снабженную и утвержденную печатью, затем—вообще важную грамоту важного правительственного лица.

393

 

 

подвиги праведных мужей, мы воздадим благодарение Богу, от Которого подается всякая добродетель людям, и уплатим долг наиполезнейший,— вот так именно мыслил Григорий Богослов. И действительно, для истинных служителей Слова какой долг мог бы казаться большим, чем самое слово? И кто бы возмог достаточно высказать (благодарение Богу)? Употребляя их ходатаями к Единому Мироначальнику и Первоходатаю, все, чего просим чрез них во имя Господа, получаем, а житейские невзгоды и праведные на нас прещения Божии отклоняем. Посему-то и избранный сосуд (ап. Павел) Римлянам и Ефесеям и почти всем, к кому писал послания и у кого признаваем был за образец благочестия, с увещанием заповедует и предлагает сподвизаться с ним в совершении молитв за него к Богу (Римл. 15, 30, Ефес. 6, 19). Так, и о положившим первое основание церкви Петре, находившемся  темнице, совершалась церковью продолжительная молитва (Деян. 12, 5), как и сыны Израиля, повергая перед Богом ходатайства Самуила, надеялись спастись от руки иноплеменников (I Царств. 7, 8). И на что еще нужно указать? Они слышат слова самого Господа к друзьям Иова взять жертвы и идти к рабу Его Иову, чтобы он (Иов; совершил за них жертву всесожжения и помолился о них, так как Он (Бог) погубил бы их без ходатайства Иова (Кн. Иова 42, 8). Так и Аврааму обещался остановить бич казни, простертой над Содомом, если бы нашлись там только десять праведных мужей. Точно также и Израильтяне не только спасались от бесчисленных опасностей, но и пользовались благодеяниями Божиими ради Авраама, возлюбленного Богу, и Исаака раба Его, и Израиля, святого Его, и ради Давида, благоугодившего Ему.

Но совершив для них (ветхозаветных патриархов) славные дела, Господь памятует и данные им обетования, ибо хотя они и разрешились отсюда (от здешней жизни), но живут Богу во весь век, как говорят священные вещания, почему и Бог признается (в Писании) Богом отцов, будучи и называясь Богом не как мертвых, но как живых. Посему, хотя и мертвые телами, они действуют совершенно как живые, подобно тому как и Елиссеев мертвец (ожил, когда) коснулся его сухих костей Их подвиги и дела не стареют у Бога, у Которого прошедшее и будущее есть одно и тоже (настоящее). Но оны постоянно цветут свежими цветами как молодые маслины, не только себе самим снискивая венец правды, который воздаст Господь в день оный, праведный Судия (2 Тим. 4, 8), но и нам, представляющим это «место просительного символа

394

 

 

(снискивая) умилостивление и оставление грехов, как и противоположным образом—кровь Авеля на них излившего воздаяние (Матф. 23, 35). Посему и мы, стараясь не лишиться сей помощи, потщимся, сколько можно, последовать стопам прежде нас бывших отцов. Поелику задолго прежде наших времен в благоустроенном граде Крите просиял подвижничеством преподобный Иоанн пустынник и соподвижники его, 1) в числе девяноста восьми, одинаковую ревность и подвиги совокупно проявили, жизнь которых Господь, приняв выше всякой жертвы всесожжения, прославил дивными чудесами, источником неким обильным или, так сказать, постоянно текущей рекой даров, показав их обиталище и спасая всегда на суше и на море тех, кои с верою творят молитвы через них: то. собравшись во Святом Духе все обретающиеся (в Царьграде) архиереи и призвав Обетовавшего быть с нами во вся дни (Матф. 28, 20), определяем, чтобы сии (святые мужи) прославляемы были ежегодными празднествами и священными песнопениями и сопричислен, были к сонмам прочих святых, как на славном острове Крите, который и соделали они своим священным поприщем, так и во святых церквах по всей вселенной. Странно и поистине нелепо, если Бог чудно пред всеми прославил их как святых, а мы не наслаждаемся чествованием их и даже лишаемся пользы от него, особенно нуждаясь в сих предстателях. И так, все без колебания и с теплою верою почитая мужей сих ежегодными празднествами подражайте их благочестью, и поставляя их ходатаями к Богу и воссылая усердные прошения о спасении и жизни вечной, коей и мы да сподобимся чрез богопослушвые молитвы сего святого и с ним со воссиявших преподобных мужей во Христе Иисусе Господе нашем.

1682. Апреля 29.

Кесарийский Епифаний,

Ларисский Григорий,

Филиппский и Драмский Аверкий.

Никомидийский Неофит.

1) Когда жили преп. Иоанн Критский и его 98 соподвижников, остается неизвестным. Сам Иоанн уединенно подвизался в пещере, находящейся не далеко от Канеи, главного города острова Крита,, в местности, которая называется κρωτήριον (Высокогорье), а соподвижники его подвизались в двух пещерах, находящихся близь селения ἀζωγοραία (в южном Крите, в Севастийском заливе?). Память всех 7-го Октября. Сказание общее—в Новом Лимонаре, стр. 339.

395

 

 

† Ксанфский Самуил,

† Халкидонский Нектарий,

† Веррийский Кирилл,

† Кизический Парфений.

† Эносский Парфений.

† Месембрийский Акакий,

† Редестский и Панийский Феофане,

† Ефесский Мелетий.

† Серрский Дионисий,

Анкирский Лаврентий,

† Ганский и Хорский Иоанникий,

† Силливрийский Парфений.

† Елассонский Иоасаф,

† Фессалоникский Аоанасий.

Визийский Дамаскин,

† Адрианопольский Парфений.

† Ново-патрасский Неофит.

386


Страница сгенерирована за 0.2 секунд !
Map Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

Правообладателям
Контактный e-mail: odinblag@gmail.com

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.